We are Brighter Futures

Brighter Futures is a small charity (CIO) operating a community facility, community groups, and activities in Rhyl. Established in 2018, our charity was set up in response to the increased demand for voluntary organisations to work together while delivering independently.  In an effort to reduce social isolation, loneliness, and poverty, we share our resources, skills, and expertise amongst very unique groups in order to provide support and services to local children, young people, parents, the elderly, and those with disabilities.  We are working together for a Brighter Future in Rhyl.

Learn more about us 

Rydym ni Dyfodol Disglair

Mae Dyfodol Disglair yn elusen fach sy’n cynnal cyfleuster cymunedol,  grŵpiau cymunedol a gweithgareddau yn y Rhyl. Sefydlwyd ein helusen yn 2018 mewn ymateb i’r galw cynyddol i sefydliadau gwirfoddol gydweithio wrth gyflawni’n annibynnol. Mewn ymdrech i leihau unigedd cymdeithasol, unigrwydd a thlodi, rydym yn rhannu ein hadnoddau, ein sgiliau a’n harbenigedd ymhlith grŵpiau unigryw iawn er mwyn darparu cymorth a gwasanaethau i blant lleol, pobl ifanc, rhieni, yr henoed, a’r rhai ag anableddau.  Rydym yn cydweithio ar gyfer Dyfodol Mwy Disglair yn y Rhyl.

Amdanom ni 

Our Aim | Ein Nod

Overall aim: is to provide quality, sustainable and ethical services, activities, and support to local children, young people, families, and the older generation that improves health & wellbeing.

Nod cyffredinol: yw darparu gwasanaethau, gweithgareddau, a chymorth cynaliadwy a moesegol o safon i blant, pobl ifanc, teuluoedd a’r genhedlaeth hŷn sy’n gwella iechyd a lles.

Our Groups | Ein Grŵpiau

The groups that run at our facility include Men’s Shed, Women’s Shed, Youth Café, Kidz Shed, Parent & Toddler’s Group, Repair Café, Street Games, ASD Group, Craft Group, Moontime and Young Carers.

Mae’r grŵpiau sy’n rhedeg yn ein cyfleuster yn cynnwys Men’s Shed, Women’s Shed, Caffi Ieuenctid, Kidz Shed, Grŵp Rhieni a Phlant Bach, Caffi Atgyweirio, Gemau Stryd, Grŵp ASD, Grŵp Crefft, Moontime a Gofalwyr Ifanc.

Our Philosophy | Ein Hathroniaeth

It’s simple, we help each other by sharing equipment, skills and facilities in a way that reduces costs, duplication and waste so we can provide sustainable services that meet local needs.

Mae’n syml, rydym yn helpu ein gilydd trwy rannu offer, sgiliau a chyfleusterau mewn ffordd sy’n lleihau costau, dyblygu a gwastraff fel y gallwn ddarparu gwasanaethau cynaliadwy sy’n diwallu anghenion lleol.

Meet some of the groups  |  Cwrdd â rhai o’r grw piau

241775409_383258913238579_8904066746797448813_n
Adults | Oedolion
86170542_645471092935486_5451425981053009920_n
Youth | Ieuenctid
cap2
 Children | Plant
Community
Community | Cymuned

How we can help  |  Sut gallwn ni helpu

We have wide range of activities to provide support and services to children, young people, families, the elderly, those with disabilities, socially isolated and experiencing multiple forms of poverty.

Mae gennym ystod eang o weithgareddau i ddarparu cefnogaeth a gwasanaethau i blant, pobl ifanc, teuluoedd, yr henoed, y rheiny ag anableddau, y rheiny sydd wedi’u hynysu’n gymdeithasol a’r rheiny sy’n wynebu sawl math o dlodi.

  • Men’s Shed
  • Women’s Shed
  • Moontime
  • Youth Cafe
  • Repair Cafe
  • Children’s Group
  • Youth Group
  • Kidz Shed
  • ASD Family Group
  • Street Sports
bf logo new

News  |  Newyddion

What has been happening  |  Beth sydd wedi bod yn digwydd

Steve Morgan Foundation Awards

We are delighted to have been announced as the winner of the Best Entrepreneurial Charity at the 20th Anniversary Awards & Conference at the Carden Park Hotel.

Royal Visit

We were extremely proud to be visited by HRH Prince William, Duke of Cambridge recently who came to learn more about the work of Brighter Futures in Rhyl!